რა აზრის ხართ ქალი რომ სიგარეტს ეწევა?

Ma: 

keti rom ewevi, mogwons sheni tavi sigaretit xelshi???????!

Грузинка: 

ertxel davposte aq rom ratqmaunda cudia rasac aketebs qali magram... uamrav mdedrobit sqess dzalian uxdeba sigareti martla magrad ra... 

onise: 

arc aravis uxdeba moceva da daanebe shenc tavi mag sigarettsss;-):-D:-Dvaa

Грузинка: 

arada uxdeba...

lela: 

moxdena ra shuashia neta vicode rac mtavaria shens janmrtelobas avneb da sxva araperi magit arc aravis ar ushavdeba araperi .......yvelas tavis azri gaachnia da unda moweven da undat ara magram mainc jandacvis saministrogaprtxilebt moweva mavnebelia tqveni janmrteoobistvis:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D

onise: 

xo aa me da shen tu ar vetyvit rom moceva mavnebelia tviton ver mixvdeian magas:-P:-Pda ro ar uxdebat magas xvdebian;-)

lela: 

aba aba gindac biwebi ro ewevit magit ra xeiri..........:-D:-D

onise: 

:-D:-Dxo aba 60 clis ro iqnebi mere ginda sigareti ociet ginda kuburi sigara;-):-D

onise: 

vici da magito vizaxi 60 clamde moicadon da mere mocion:-D;-);-)

lela: 

raga 60 gadawion100 wlamde da egaaa:-D:-D:-D

Ma: 

moicat ra 60 ra 100... es mecamete weli chamamtavrebina cocxals am opoziciis da putunis xelshi da dalshe ar vchivivar :D:D:D:D:D

kate: 

kiiiiiiiiiiiiiii tan magrad momwons ro vewevi da ara marto meeeeee (anu amas moxdenaze vambob mixdeba) da rac sheexeba ro mavnebelia ki baz ara mara iseti mavnebeli ar ari ro seriozuli problema gkondes, orsulad ro viyavi bolotveebshi movwie ikamde ar veweodi ver vitandi, mara sigijemde mominda da icit ra mitxra ekimma? mowieo mara 3 4igerio anu ar ari  ragac "vaimeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"

onise: 

gasagebia shen mogcons magram me kacis gadmosaxedidan magra ver vitan ise ver vtan ro lamisaa mivarde adamians da mivacva shublze magram amas vizaxi uvro tineijerze da roca adamians ojaxi hyavs iq ukve chemi gasarchevi araa eg saqme da verafers vityvi imitom rom iq ukve chems an nebismieri mkitxavis adgili ukavia ert adamians anu meugles as rom gmertma xeli mogimartot yvelas (K)

MAKA: 

rogorc gindat ise ipikret da magra ar momcons arc kali sigaretit da arc kaci..,,hemshi sigareti sibindsurestan asocirdeba..,,mitumetes kalistvis romelmac shvilebi unda gaahinos.:-D:-D

Грузинка: 

ubralod erts vityvi... roca adamiani ragacas gikrdzalavs an gecinaagmdegeba ragacashi pirvel rigshi jer sakutar tavs kitxos da mere akontrolos sxvebi anu jer sakutar tavs shexedos ra da davamateb imasac rom rogor aukrdzalav imas she rasac tvitonve aketeb? mcevelebze maqvs aq saubari yvela adamians tavisi tavi ukavia igi tavisi tavis ufalia da yvelas azrs pativi unda vcet da jer chven tavs movtxovot is rasac sxvebiisgan vutxovt... aqaa namvili cheshmatiteba da ara uazro vitom saubarshi rasac shedegi namdvialad ar moyvaeba, chven adamians rac ar unda leqciebi vukitxot is tavisas mainc gaaketebs rasac fiqrobs imas miscems pizikur saxes dachven xels ver shevushlit... es adamianis psiqikaa, xolo adamians im shemtxvevashi daetanxmebi roca cshenc imave azris xar da a.sh (tr) 

onise: 

kai ia mashin vici ro cemze ambob magram me da shen rom movciot sigareti ertidaigive iqneba me anu rogorc bicma da shen rogorc gogom(tr)(tr)8oI

Грузинка: 

adamiano mocevit ar ganisazgvreba uamravi vici vinc eceva magram adamiania... rasac ver vityvi uamrav aramcevelze, chemtvis mnishvneloba ar aqvs eceva tu ara ubralod me vendobode pativs mcemdes da nemdvili megobari iyos da eg calke temaa ubralod... martalia gogoze araa mosaconi janmrtelobistvisac cudia magram bichic da gogoc xom orive adamianebshi itvlebian xoda nu davushlit... yvelas tavisi tvini da azrovneba aqvs da rogorme mouvlis tavis tavi misi saqmea tundac is ragac janmrtelobistvis saxipato iyos da ramdenic ar unda vilaparakot adamians tu unda is tavisas mainc gaaketebs ase rom ar girs leqciebis kitxva zri ar aqvs...

Грузинка: 

momcons qali romlsac uxdeba moceva umagresia dzaan lamazi:-D :-D ;-) (tr) 

onise: 

(N)(N)kai es sheni azria;-)

kate: 

iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sheni pani vaaaaaaaaaaaaar(Y) (Y) (Y) (Y)  martali xar raaaaaaaaaaaaaaaaa magrad azrovneb.......... visac unda mowevs da visac unda ara yvelas tavisi azri aaak........ xo martali xar onise magas chemi meugle wyvitavs (K) (K) (K) (K) 

Грузинка: 

ratqmaunda qeti... cxovrebashi mtavaria adamiani sakutriv azrovnebdes da ara vigacis azrebze dayrdnobit... mashin azri arc qonia araers,cneba rom qali tu sigarets chaidebs pirshi mashin sxva ramesac chaidebs... uuuuechveli, sastikad ar vetanxmebi radganac vici pirovnebebi romlebzec ubralod sgijdebi vapren iseti kargi megobrebiarian da adamiani mocevit ar ganisazgvreba upalma imitom mogvca tavisupleba rom chven tvitonve ganvkargot daara vigacaze dayrdnobit, amitom mogvca tavisupleba da vici cudia moceva magram is tavistavs ayenebs zians da ara sxvas amitom tavi shevikavot yvelam ragacragaceebze  roca amastan dakavhirebit vityvit rames... da a.sh.|-( (F) 

Страница: 1 2 3 4